Arge Merkezleri

Ar-Ge Merkezlerini; Dar mükellef kurumların Türkiye’deki işyerleri dâhil, kanunî veya iş merkezi Türkiye’de bulunan sermaye şirketlerinin; organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, münhasıran yurt içinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan ve en az 15 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden, yeterli Ar-Ge birikimi ve yeteneği olan birimler olarak tanımlayabiliriz.
5746 sayılı kanundaki tanım.

Bir işletmenin Ar-Ge Merkezi kurabilmesi için asgari gereklilikler :

Ar-Ge merkezlerinde en az 15 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam edilmesi,
Ar-Ge merkezlerinin Kanun kapsamındaki Ar-Ge faaliyetlerinin yurt içinde gerçekleştirilmesi,
İşletmenin; yeterli Ar-Ge yönetimi ile teknolojik varlıklar, Ar-Ge insan kaynakları, fikrî haklar, proje ve bilgi kaynakları yönetim yeteneği ve kapasitesinin bulunması,
Ar-Ge merkezlerinin, Ar-Ge ve destek personelinin Ar-Ge merkezinde çalıştığının fiziki kontrolünü yapacak mekanizmalara sahip olması,
Ar-Ge merkezlerinin konusu, süresi, bütçesi ve personel ihtiyacı tanımlanmış Ar-Ge ve yenilik program ve projelerinin bulunması,
Ar-Ge merkezlerinin ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş ve tek bir yerleşke veya fiziki mekân içinde yer alması,
Ar-Ge merkezlerinin, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa göre kurulan teknoloji geliştirme bölgeleri dışında yer alması,

Bir işletmenin Ar-Ge Merkezi başvurusunun ONAYLANMASI için gereklilikler :

Proje Fikri Oluşturma ve Projelendirme Yeteneği olmalıdır.
İşletmenin Sonuçlandırılan, Yürütülen Ve Planlanan Ar-Ge Ve Yenilik Projeleri olmalıdır.
Proje İzleme, Değerlendirme Ve Bilgilendirme Sistematiği mevcut olmalıdır.
Fikri ve Sınaî Mülkiyet Hakları ile İlgili Strateji ve Faaliyetleri olmalıdır.
İşletme Tarafından Alınan ve Ticarileştirilen Patentlerin olması büyük avantajlar getirir.
AR-GE faaliyetlerinin, kalite sistemine entegrasyonu yapılmalı ve belirtilen periyotlarda takip edilmesi sağlanmalı.
AR-GE faaliyetlerinin en genel hatlarıyla hedeflenen zaman ve maliyet hedeflerine uyumu aylık, altı aylık ve yıllık periyotlarda ilgili birimlerce raporlanmalıdır.
Ar-Ge Merkezi Cihaz ve Ekipman Kapasitesi uygun olmalı. Kullanılma Yetkinliği mevcut olmalı.
Bilgi Kaynakları Yönetimi sağlanmalı. Patent veri tabanları büyük önem taşımakta olup Bilgi ve Deneyim Birikimi Oluşturma, İzleme, Geliştirme oturmuş olmalıdır.

5746 Sayılı Kanun ile Ar-Ge Merkezlerinde Sağlanan Muafiyetler :

Ar-Ge İndirimi : Ar-Ge merkezlerinde, gerçekleştirilen Ar-Ge ve yenilik harcamalarının tamamı, 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesine göre kurum kazancının ve 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesi uyarınca ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılır.
Gelir Vergisi Stopajı Teşviki : Ar-Ge merkezlerinde, yürütülen Ar-Ge ve yenilik projelerinde, çalışan Ar-Ge ve destek personelinin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretlerinin doktoralı olanlar için %90, diğerleri için %80 i gelir vergisinden müstesnadır. Ar-Ge merkezinde çalışan Mühendis ve teknikerlerin yanında teknik bölüm yöneticileri destek personeli olarak bu sayı içerisinde yer alabilmektedir. (Ar-Ge çalışanlarının %10 ile sınırlandırılmıştır)
Sigorta Primi Desteği : Ar-Ge merkezlerinde, çalışan Ar-Ge ve destek personeli ile 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun geçici 2 nci maddesi uyarınca ücreti gelir vergisinden istisna olan personelin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, her bir çalışan için beş yıl süreyle Maliye Bakanlığı bütçesinden karşılanır.
Damga Vergisi İstisnası : Bu Kanun kapsamındaki her türlü Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile ilgili olarak düzenlenen kağıtlardan damga vergisi alınmaz.